دفتر دوازدهم بارو

مجله بارو دفتر دوازدهم
دفتر دوازدهم بارو پس از وقفه‌ای چندماهه منتشر می‌شود. در اقتراحیهٔ این دفتر چند نویسندهٔ مهمان از کتاب‌هایی نوشته‌اند که در طیِ این تابستان خوانده و پسندیده‌اند. در ستون‌ها طیفی از موضوعاتِ مختلف را همچون همیشه می‌توانید بخوانید که جملگی در ملتقای ادبیات و هنر و علومِ انسانی به هم می‌رسند. دو ستون به ستون‌های بارو پیوسته‌اند. در حدِ فاصلِ دفترِ پیشین و این دفتر نویسندگانی از جهان غایب شدند و نویسندگانی نامشان در جهان پیچید. از این نویسندگان دو تن برجسته‌ترند: میلان کوندرا و یون فوسه. مرگِ یکی و نوبل بردنِ دیگری، هر یک به سهمِ خود، ادبیات و نویسندگان را لحظاتی در معرضِ توجهِ شهروندانِ جهان قرار داد ‌ــــ ‌اتفاقی کمابیش کمیاب در این دوران. و در این دوران کلاهِ کلمنتیس همچنان برجاست.

Detail Baru 12
Detail Baru 12

بارو

از دفترهای دیگر

کلمات را شما جستجو کنید، متن ها را ما پیدا میکنیم.