دفتر سیزدهم بارو

دفترِ سیزدهمِ بارو در شرفِ سیزده‌به‌درِ سالِ نو در وب‌سایتِ نوِ بارو منتشر می‌شود. نخستین شمارهٔ باروی شعر همزمان با دفترِ سیزدهم در دسترسِ خوانندگانِ شعرِ ایران و جهان است. در باروی شعر شاعران و مترجمان از دو نسل نوشته‌اند: شعرها و ترجمه‌هایی که جملگی به‌نحوی به هم مرتبطند. در وب‌سایتِ جدیدِ بارو می‌کوشیم از طریق رادیو بارو نسخهٔ صوتی بعضی از مطالب، گفتگو، شعر و داستان را در اختیارِ خوانندگان قرار دهیم. نیز بخشی به متن‌های پراکنده اختصاص داده‌ایم: بی‌ستون. و بخشِ دیگری به مرورِ جنبهٔ بصری کتاب‌ها و مجلات و فیلم اختصاص دارد: روزن. بخشِ دیگری هم قرار است مجرای متن‌های غیرفارسیِ نویسندگان باشد: به زبانِ دیگر. می‌توانید از قسمتِ ارسالِ اثر متن‌ها و پادکست‌هایتان را برای بررسی بفرستید. تحریریهٔ بارو به روی یکایکِ متن‌ها گشوده است.

بارو

از دفترهای دیگر

کلمات را شما جستجو کنید، متن ها را ما پیدا میکنیم.